Το κείμενο είναι βασισμένο στην εισήγηση του Γ. Τόλιου (διδάκτωρ οικονομικών), στην εκδήλωση του περιοδικού «Μαρξιστική Σκέψη»: «Η κρίση της Παγκοσμιοποίησης» (21/9).

Ει­σα­γω­γή

Η με­γά­λη ανά­πτυ­ξη της διε­θνούς ανταλ­λα­γής εμπο­ρευ­μά­των και υπη­ρε­σιών και εξα­γω­γής «επεν­δυ­τι­κών» και «δα­νεια­κών» κε­φα­λαί­ων, με­τα­ξύ με­γά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, πο­λυ­ε­θνι­κών ομί­λων και με­τα­ξύ κρα­τών, απο­τε­λούν ένα από τα κυ­ριό­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του σύγ­χρο­νου κα­πι­τα­λι­σμού. Τις τε­λευ­ταί­ες δε­κα­ε­τί­ες με την υιο­θέ­τη­ση του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου «υπο­δείγ­μα­τος» δια­χεί­ρι­σης της κα­πι­τα­λι­στι­κής οι­κο­νο­μί­ας, την προ­ώ­θη­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και της απορ­ρύθ­μι­σης των εθνι­κών οι­κο­νο­μιών, τη συρ­ρί­κνω­ση του «κρά­τους πρό­νοιας» και ελα­στι­κο­ποί­η­σης των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, τις εκτε­τα­μέ­νες δια­συ­νο­ρια­κές εξα­γο­ρές-συγ­χω­νεύ­σεις, την αυ­ξα­νό­με­νη ισχύ των πο­λυ­κλα­δι­κών-πο­λυ­ε­θνι­κών ομί­λων, την έντα­ση της εξα­γω­γής κε­φα­λαί­ων με­τα­ξύ χωρών και ενί­σχυ­σης των πε­ρι­φε­ρεια­κών ολο­κλη­ρώ­σε­ων, επι­τα­χύν­θη­καν οι δια­δι­κα­σί­ες πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης των οι­κο­νο­μιών.